COINS OF ABW ARUBA
MODERN WORLD COINS CATALOG

ARUBA


1986
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.20 0.40 0.75
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.15 0.35 0.75
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.50 1.00
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.50 1.00 2.00
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 3.50

1987
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.20 0.40 0.75
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.15 0.35 0.75
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.50 1.00
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.50 1.00 2.00
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 3.50

1988
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.10 0.15 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.35 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.50 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.00

1989
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.35 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.00

1990
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.00

1991
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.10 0.15 0.30
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.10 0.20 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.35 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 2.00

1992
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.35
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.40 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 2.00

1993
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.15 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 2.00

1994
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.00 0.00 1.25 2.00
Florin 25.00END W.O. II 1945 11 38.10 Ag 25.00 0.00 15.00 37.50

1995
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 2.00
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.50 5.50
Florin 25.00TURTLE'S 15 38.10 Ag 25.00 0.00 17.50 50.00

1996
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 3.50
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.50 5.50

1997
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.30 0.60 1.25
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.35 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 7.00
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 3.75 7.50

1998
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 7.00
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.50 5.50

1999
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 7.00
Florin 5.00 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.75 5.50

2000
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.50 1.00
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.75 7.00
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 3.00 7.00

2001
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.20 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.60 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 7.00
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 3.00 7.00

2002
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.15 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.20 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.65 1.25
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.25 7.00
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 3.00 7.00

2003
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 7.00
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.75 7.00

2004
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.25
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.25 0.45
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.35 0.75
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 1.00 7.00
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 2.75 7.00

2005
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.15 0.30
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 7.00
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 6.00
Florin 5.00IN SETS ONLY 12 33.20 NiCs 8.70 0.00 0.00 7.00

2006
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.16 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 7.00
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2007
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 7.00
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2008
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 7.00
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2009
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 7.00
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 0.00 5.50

2010
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 7.00
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2011
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 3.50
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2012
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 3.50
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2013
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00 5 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50 6 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 3.50
Florin 5.00 38 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50
Florin 5.00DOUBLEHEAD 52 23.50 AlBr 8.50 3.00 5.00 15.00

2014
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00NEW KING 56 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50IN SETS ONLY 57 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 15.00
Florin 5.00NEW KING 58 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2015
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.00 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.00 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.30 0.65
Florin 1.00NEW KING 56 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.70 1.35
Florin 2.50 57 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 15.00
Florin 5.00 58 23.50 AlBr 8.50 0.00 3.00 5.50

2016
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Cents 5.00 1 16.00 NiCs 2.00 0.05 0.10 0.20
Cents 10.00 2 18.00 NiCs 3.00 0.05 0.10 0.15
Cents 25.00 3 20.00 NiCs 3.50 0.00 0.20 0.40
Cents 50.00NO STAR 4 24.60 NiCs 5.00 0.25 0.30 0.65
Cents 50.00MINTMARK WITH STAR 4 24.60 NiCs 5.00 0.00 0.00 0.65
Florin 1.00MINTMARK W/O STAR 56 26.00 NiCs 8.50 1.00 1.25 3.00
Florin 1.00MM WITH STAR 56 26.00 NiCs 8.50 0.00 0.00 5.00
Florin 2.50 57 30.00 NiCs10.40 0.00 0.00 5.00
Florin 5.00WITH STAR 58 23.50 AlBr 8.50 0.00 0.00 5.50
Florin 5.00WITHOUT STAR 58 23.50 AlBr 8.50 2.50 3.00 7.50

2017
Denomination QTY REMARK KM MM DIAM. MAT. WEIGHT VF XF UNC PIC
Florin 5.00RED CROSS KM.NEW 23.50 AlBr 8.40 6.00 7.50 15.00STATISTICS
# of COINS 216
TOTAL MINTED 68086699
ALL COINS UNC IN $ 535
WEIGHT in KG 295276
SURFACE in M2 22967


BACK ONE LEVEL .. BACK TO MAIN PAGE

CREATED ON 2018.03.28